Ansvarserklæring

Betingelser og egenerklæring

Ved enhver booking, inngang eller kjøp av tjeneste på AIR Forus må følgende betingelser godtas og egenerklæring signeres. Dette skjer automatisk ved booking via vår kundeweb, ved kjøp på senteret vil man få mulighet til å signere med bruk av e-post.

BETINGELSER

Som bruker er jeg forpliktet til å gjøre meg kjent med gjeldende regler for bruk av senteret og følge de anvisninger som de ansatte ved AIR Forus gir i henhold til disse. AIR Forus fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under trening, aktivitet eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skade på klær og personlige eiendeler.

EGENERKLÆRING (Norsk versjon)
Ved å signere vår egenerklæring bekrefter besøkende at de er klar over at alle aktiviteter i tilknytting til AIR Forus medfører risiko. Alle besøkende har en plikt til å følge instruksen til instruktør og skal være klar over at aktivitetene som gjøres krever opplæring eller støtte fra instruktør. Besøkende skal videre være klar over at bruk av senteret kan medføre risiko og som i verste fall kan medføre skade eller død. Alle besøkende er også innforstått med at de blir bortvist fra aktiviteten uten refusjon av billetten dersom samtlige ikke følger sikkerhetsreglene fullt ut. Besøkende er videre klar over at det ikke er lov å bruke senteret mens man er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
For å kunne signere egenerklæringen ved bruk av senteret, uten tilknytning til en gruppe med godkjent instruktør, forutsetter det at den besøkende har mottatt sikkerhetsinformasjon for den aktiviteten de skal gjennomføre. Dette er for eksempel vår sikkerhetsvideo for bruk av våre klatrefasiliteter, eller vår sikkerhetsvideo for bruk av nett- og trampolinepark. Et annet eksempel er at man innehar kompetansen "Brattkort" fra tidligere, men man skal likevel se AIR Forus sin sikkerhetsvideo for klatring.
Det er videre en forutsetning at besøkende har lest, forstått og akseptert reglene for bruk av senteret.

 • Alle må skrive under på at de har lest, forstått og akter å følge våre sikkerhetsregler før de kan være i AIR sine fasiliteter, klatre og/eller benytte Trampoliner/Nettpark og Høydebane/Via Ferrata eller ZipLine hos oss. For personer under 18 år må foresatte skrive under.
 • Barn under 13 år skal være under tilsyn av en voksen som er ansvarlig for at sikkerhetsreglene i senteret blir overholdt til enhver tid. Personer fra 13 til og med 17 år kan oppholde seg i anleggene våre uten tilsyn når foresatte har signert ansvarserklæring.
 • AIR Forus har ansvar for at anleggene og utstyret er i forskriftsmessig stand og at arrangement og instruktørene følger gjeldende retningslinjer og Norges Klatreforbund sine forskrifter. Som klatrer aksepterer du likevel at risiko er til stede og at du selv må ta ansvar for egen sikkerhet ved å opptre ansvarlig, følge senterets regler og å bruke utstyr korrekt.
 • Jeg forplikter meg til å følge sikkerhetsreglene og instrukser fra personalet. Ved brudd på dette har personalet rett til å frata besøkende retten til å benytte Brattkort/topptaukort i AIR Forus sitt anlegg  eller bortvise personer fra senteret etter eget skjønn. 
 • Jeg forplikter meg til å varsle personalet dersom jeg oppdager feil og eller mangler på anlegget, eller ser at andres atferd kan føre til risiko. 
 • AIR Forus har ikke erstatningsansvar for skader som måtte oppstå under aktivitet og besøk på senteret. 
 • Jeg er inneforstått med at klatring og aktivitet på AIR Forus innebærer risiko, og at all aktivitet og opphold på senteret skjer på eget ansvar. Jeg har lest og aksepterer denne ansvarserklæringen, og forplikter meg til å overholde AIR Forus sine regler. 

WAIVER (English translation)
By signing our waiver, visitors confirm that they are aware that all activities in connection with AIR Forus involve risk. All visitors have a duty to follow the instructor's instructions and must be aware that the activities undertaken require training or support from the instructor. Visitors must also be aware that using the center can entail risks and that in the worst case can lead to injury or death. All visitors also agree that they will be expelled from the activity without refund of the ticket if they all do not fully follow the safety rules. Visitors are also aware that it is not permitted to use the center while under the influence of alcohol or other drugs.
To be able to sign the waiver when using the center without affiliation to a group with an approved instructor, it is a prerequisite that the visitor has received safety information for the activity they are about to undertake. It is mandatory to watch our "Climbing Safety Video" before participating in climbing activities. Similarly, it is mandatory to watch the "Jumping Safety Video" before participating in activities on the net, trampoline,or AIR jump.
It is a prerequisite that visitors have read, understood and accepted the rules for using the centre.

 • Everyone must sign to confirm that they have read, understood, and intend to abide by our safety rules before they can use AIR Forus’ facilities, this includes climbing and being present in the Trampolines/Net Park, High Ropes Course/Via Ferrata, and/or ZipLine. For individuals under 18 years old, guardians must sign.
 • Children under 13-years-old must be supervised by an adult who is responsible for ensuring that the safety rules at the center are adhered to at all times. Individuals from 13 to 17-years-old can be in our facilities without supervision once guardians have signed a liability waiver.
 • AIR Forus is responsible for ensuring that the facilities and equipment are in compliance with official regulations and that events and instructors adhere to the regulations of the Norwegian Climbing Federation (NorskKlatreForbund). However, as a climber, you still accept that risk is present and that you must take responsibility for your own safety by acting responsibly, following the center's rules, and using equipment correctly.
 • I commit to following the safety rules and instructions from the staff. In case of violations, the staff have the right to deny the use of your Climbing Card/Top Rope Card in AIR fascilities or remove individuals at their discretion.
 • I commit to notifying the staff if I discover faults and/or deficiencies in the facility or observe that others' behavior could lead to risks.
 • AIR Forus does not hold liability for damages that may occur during activities and visits to the center.
 • I understand that climbing and engaging in activities at AIR Forus involve risk, and all activity and stay at the center are at my own responsibility. I have read and accept this liability waiver, and I commit to complying with the rules of AIR Forus.

Signer her
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.